Obchodní podmínky PlatímPak

Obchodní podmínky služby PlatímPak

Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Equa bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 47116102 („Banka“), spočívá v odložení platby Zákazníka za nákup Zboží u Luu Company s.r.o., Rokycanská 1064/28, Plzeň 312 00, IČO: 07278748 ( dále jen Obchodník), a to na základě postoupení jeho pohledávky na Banku a její uhrazení Bankou Obchodníkovi za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách služby PlatímPak (www.equabank.cz/podminky-platimpak). V případě, že Zákazník využije službu PlatímPak, nabízenou Obchodníkem a poskytovanou Bankou, je Zákazník povinen kupní cenu a případné náklady na dopravu zboží uhradit Bance v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. Zákazník výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Obchodníka na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) Zboží na Banku, a zároveň využitím služby PlatímPak uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak Zákazník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. Zákazník bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Equa bank (www.equabank.cz/memorandum).

Používáme ověření věku Adulto